Bankowość

Home / Bankowość

Bankowość

 • wyślij na Facebook
 • wyślij na Digg
 • wyślij na Twiter
 • wyślij na Stumble
 • wyślij na Blogger
 • wyślij na Wykop

Obecnie prawie każdy w pewnym momencie swojego życia będzie miał do czynienia z instytucją bankową. Stykamy się z nią nie tylko przy okazji zaciągania kredytu czy też zakładania konta bankowego, ale też w przypadku zakupów na raty albo nawet dokonywania opłat na poczcie. Z tego względu warto jest przyjrzeć się bankom z bliska. W jaki sposób funkcjonują?

Pojęcie bankowości

Bankowość uważana jest za naukę o przedsiębiorstwach bankowych. Dotyczy zarówno samych instytucji, zasad ich funkcjonowania, jak i podejmowanych przez nich operacji, produktów bankowych i ich wpływu na otoczenie (w ujęciu mikro- i makroekonomicznym). Bankowość często jest błędnie utożsamiana z pojęciem systemu bankowego albo prawa bankowego, dlatego też należy obydwie definicje wyjaśnić i rozgraniczyć. Systemem bankowym nazywamy powiązania między poszczególnymi instytucjami bankowymi, natomiast prawo bankowe jest to spis norm i przepisów prawnych regulujących owe stosunki, uwzględniając również relacje bank/klient.

Prawo bankowe

Jak już wyjaśniono wcześniej, prawo bankowe jest to zbiór przepisów prawnych regulujących zasady funkcjonowania banków- ich powstawanie, działanie, likwidowanie oraz kontrolowanie. Prawo te można rozgraniczyć na dwie kategorie:

 • publiczne prawo bankowe, czyli regulacje nałożone przez państwo, których przestrzeganie musi zostać bezwzględnie dotrzymane pod rygorem kar i innych obostrzeń. Główną ustawą stojącą na straży porządku jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1376);
 • prywatne prawo bankowe, które ustalane jest przez konkretne banki. Regulacje te dotyczą jedynie banku, który dane normy ustalił oraz ich klientów. Zawarte są w regulaminach zakładu oraz warunkach umowy danych produktów.

System bankowy na świecie i w Polsce

Obecnie funkcjonują dwa główne modele systemów bankowych:

 • model anglosaski, inaczej nazywany anglo-amerykańskim, to system zorientowany rynkowo. Oznacza to skupienie się na działalności banków wyspecjalizowanych, w szczególności inwestycyjnych, które wytwarzają kapitał, natomiast rola typowych banków (czyli uniwersalnych) ograniczona jest do minimum- pozostaje im jedynie dokonywanie płatności, rozliczeń, zaspokajanie krótkoterminowego zapotrzebowania na pieniądze. To banki inwestycyjne są głównym "producentem" pieniądza, czyli zajmują się transferem środków na rynek kapitałowy, głównie poprzez obrót papierami wartościowymi. System ten bez wątpienia posiada wiele zalet, np. daje wielkie pole do popisu dla inwestorów oraz pobudza system do wypracowywania nowych rozwiązań. Niestety model anglosaski jest niezwykle sformalizowany, przez co transakcje zajmują więcej czasu, ponadto częste zmiany papierów wartościowych na giełdzie zmuszają banki do podejmowania szybkich decyzji, co skraca czas przeprowadzania koniecznej analizy finansowej.
 • model kontynentalny, inaczej niemiecko-japoński, jest to system zorientowany bankowo, który jednocześnie obowiązuje w Polsce. Model ten jest przeciwieństwem anglosaskiego, czyli skupia się na działalności banku centralnego oraz uniwersalnych banków komercyjnych, które realizują wszystkie zadania dotyczące finansów- zarówno transakcje bieżące i inwestycje krótkoterminowe, jak i inwestowanie oraz obrót papierami wartościowymi. Dzięki temu powstają długofalowe związki pomiędzy bankami a korporacjami przemysłowymi, które w rezultacie mogą łączyć swój kapitał tworząc grupy finansowo- przemysłowe. Dodatkowo powstaje związek między konsumentem a bankiem, który może obsłużyć swojego klienta kompleksowo, dostosowując produkty do jego potrzeb. Ponadto dzięki większej swobodzie działania, instytucje mogą efektywniej gromadzić środki oraz łatwiej dokonywać na nich operacji. System kontynentalny nie jest jednak pozbawiony wad- przede wszystkim wszelkie innowacje i zmiany potrzebują więcej czasu aby zostały wprowadzone na stałe, a banki są bardziej narażone na negatywne skutki konkurencji ze strony instytucji pozabankowych. Poza tym istnieje przekonanie, iż szeroki wachlarz usług zmusza banki do konstruowania ofert w taki sposób, aby mniej zamożni klienci w większym stopniu pokrywali koszty rozbudowanej działalności instytucji.

bankowość, złoto, nbpJakie podmioty realizują zadania z zakresu działalności bankowej w Polsce? Podstawowymi elementami systemu są:

 • Narodowy Bank Polski, który jest bankiem centralnym;
 • sektor bankowy uwzględniający:
  • banki spółdzielcze,
  • banki działające w formie spółek akcyjnych;
 • instytucje i fundusze wspierające system bankowy:
  • Komisja Nadzoru Finansowego,
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Należy podkreślić fakt, iż banki nie są jedynymi podmiotami wykonującymi zadania z zakresu bankowości. Działania takie jak udzielanie pożyczek czy kredytów podejmować mogą również instytucje pozabankowe oraz parabanki. Są to m.in.:

 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe,
 • firmy pożyczkowe.

Znajdź najnowsze oferty pożyczek pozabankowych.

Funkcje systemu bankowego

System bankowy odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarki państwa, co wpływa zarówno na mikro- i makroekonomię najbliższego otoczenia oraz świata. Jakie funkcje pełni bankowość?

 • funkcja regulacyjna i emisyjna- banki, przede wszystkim centralne, regulują wartość pieniądza i jego "wędrówkę",
 • funkcja kredytowo-depozytowa- banki komercyjne tworzą depozyty oraz udzielają pożyczek i kredytów,
 • funkcja rozliczeniowa- banki na zlecenie klientów dokonują transferu pieniędzy, poprzez obciążenie jednego rachunku na rzecz uznania drugiego,
 • funkcja alokacyjna- umożliwia przeniesienie środków pieniężnych z dziedzin gospodarki i podmiotów mniej efektywnych do tych bardziej dochodowych,
 • funkcja doradcza- wykwalifikowany personel i inne służby doradcze zapewniają rzetelną informację i zabezpieczenie interesów klienta,
 • funkcja stymulacyjna- banki jako dawcy kapitału, czyli podmioty udzielające kredytów i pożyczek, wpływają na rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

System bankowy jest niezwykle skomplikowaną siecią powiązań i zależności. Zrozumienie go choć w drobnym stopniu pozwala uświadomić jego ważność w dzisiejszym świecie zdominowanym przez finanse i obrót pieniądzem. Bankowość z kolei pomaga nam ogarnąć zasady działania owej machiny, dzięki czemu stajemy się bardziej świadomymi klientami.


Bankowość- karty płatnicze

Bankowość- karty płatnicze Konsumenci decydujący się na założenie konta w banku pragną mieć kontrolę nad własnymi finansami. Banki dają do dyspozycji kilka metod dysponowania pieniędzmi. Część klientów pozostaje wierna tradycjom i decyduje się na wizyty w placówce terenowej, drudzy zaś korzystają jedynie z konta internetowego...

Bankowość- konta bankowe

Bankowość- konta bankowe Około 70% ludności w Polsce korzysta z pewnej usługi bankowej, oferującej m.in. bezpieczne przechowywanie pieniędzy, wykonywanie transferów środków oraz aktywnego oszczędzania. Mowa tu oczywiście o koncie bankowym, które stało się podstawowym środkiem obrotu pieniądza w wielu gospodarstwach domowy...

Bankowość- lokaty

Bankowość- lokaty Wielu ludzi decyduje się oszczędzać. Niektórzy z nich wybierają przysłowiową skarpetę i odkładają gotówkę w domowym zaciszu, inni otwierają oddzielnie rachunki bankowe i systematycznie przelewają na nie środki. Jednakże coraz częściej klienci powierzają swoje pieniądze instytucjom bankowym w taki sp...